רוצה להעשיר את הידע הקולנרי שלך וללמוד דברים חדשים במטבח?

הצטרפו לניוזלטר שלנו עוד היום
בחינם והשארו מעודכנים

לכל קטגוריות המתכונים

תקנון תחרות "מתכוני בריאות - מה בסיר אוגוסט 2015"

מבוא:

שם התחרות: מתכוני בריאות - מה בסיר אוגוסט 2015

עורך התחרות: מה בסיר / צוות מה בסיר (להלן: "עורכי התחרות")

כתובת עריכת התחרות: משרדי "מה בסיר", תל אביב

תקופת התחרות:  תחילת התחרות: 19 באוגוסט 2015 

מועד סיום התחרות: 31 באוגוסט 2015, כולל.

התחרות הינה תחרות נושאת פרסים לחברים בעמוד הפייסבוק - "מה בסיר - רשת חברתית לאוכל" בכתובת https://www.facebook.com/maabasir.

על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתף להתחבר לאתר האינטרנט של "מה בסיר" אשר בכתובת www.mabasir.co.il באמצעות חשבון הפייסבוק שברשותו ולפרסם מתכון בריאות פרי יצירתו וכן תמונה בה הוא מציג את המתכון אשר יצר. את המתכון המשתתף יעלה דרך עמוד הוספת מתכון באתר ובפרמטר קטגוריה, יבחר ב- מתכוני בריאות (להלן: "אתר התחרות").

המתכון אשר יזכה לכמות הצפיות המרבית בדף המתכון באתר התחרות וכמות הלייקים "אהבתי" הגבוהה ביותר באתר התחרות ייבחר כמנצח והמשתתף אשר העלה את המתכון יוכרז כזוכה בתחרות.

במקרה של שוויון בניקוד, עורך התחרות יבחר את הזוכה על ידי שקלול של מספר מאפיינים ובהם יצירתיות, מקוריות והשקעה.

הזוכה בתחרות יזכה בפרס.

 

תנאים להשתתפות בתחרות:

חברות בעמוד הפייסבוק "מה בסיר - רשת חברתית לאוכל" ופרופיל מאומת.

המשתתף הינו מעל גיל 16.

המשתתף יפרסם מתכון כאמור לעיל עד למועד הסופי לכניסה לתחרות (מועד סיום התחרות).

המתכון נוצר על ידי המשתתף עצמו.

התמונה צולמה על ידי המשתתף עצמו ו/או הינו בעל הרשאה לעשות כל שימוש בה מצלם התמונה.

המשתתף מצהיר, מאשר ומסכים כי:

הוא עומד בכל התנאים המקדימים;

הוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני במתכון ו/או בתמונה ו/או בכל תוכן אשר יעלה על ידו ו/או מורשה לעשות כל שימוש בתכנים אלה;

המשתתף מאשר לעורכי התחרות לבצע כל שימוש בתכנים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות, לרבות לצרכים פרסומיים ויחסי ציבור, ולפרסמם בכל אופן, ומבלי שהשימוש יזכה את המשתתף בתשלום כלשהו ו/או הטבה כלשהי, למעט האפשרות לזכות בפרס כמתואר מטה ו/או מבלי שהשימוש יזכה את המשתתף באזכור שמה כיוצר התכנים;

לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמו לגבי אופן בחירת המתכונים הזוכים ו/או אופן השימוש בתכנים ו/או תנאי התחרות בכללותם;

המשתתף מסכימה לפרסום שמו באתר התחרות ו/או בכל אמצעי אחר על ידי עורכי התחרות.

המשתתף מודע כי זכייתו בתחרות אינה מובטחת.

 

הזכיה בתחרות:

עם גמר התחרות, עורכי התחרות יערכו ספירה של מספר הצפיות בדף המתכון באתר וכמות ה"אהבתי" באתר התחרות אשר קיבל כל מתכון ויכריזו, תוך שלושה ימי עסקים ממועד סיום התחרות בעמוד בפייסבוק על הזוכה בתחרות.

מימוש הזכייה יהיה באמצעות משלוח.

 

הפרס בתחרות:

המתכון המנצח בתחרות יזכה את המשתתף אשר פרסם אותו בפרס הבא:

סט סירי נירוסטה כרומקס CHROMEX דגם: CH-2624.

הפרס לזוכה במקום הראשון יסופק על ידי צוות מה בסיר.

הזכיה בפרס תהיה כפופה לקיום תנאי התחרות והוראות כל דין.

מימוש הפרס יהיה לאחר קבלת ההודעה מעורך התחרות על זכיה בתחרות.

במידה שמספר משתתפים העלו מועמדות זהה או דומה, יבחר חבר השופטים במשתתף הראשון שהציג את המועמדות. למען הסר ספק מובהר בהקשר זה, כי הרישומים שבידי עורכי המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למועדי הזנת הנתונים ו/או קליטתם, כמו לכל עניין אחר הקשור לתוצאות התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם התחרות.

הזוכים יקבלו הודעה במייל או בטלפון ויפורסמו בקיר התגובות ("WALL") בעמוד הפייסבוק.

סמוך לאחר פרסום ההודעה על הזכייה, נציגים של צוות מה בסיר ינסו ליצור קשר עם הזוכים לצורך תיאום מועד ומקום למסירת הפרסים, באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו המשתתפים, בעת העלאת המועמדות באתר הפעילות.

מובהר בזה שהפרס הינו אישי לכל זוכה. לא ניתן להמיר ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את אופן מסירתו. לא ניתן להסב ו/או להעביר את הפרס לצד שלישי כלשהו. בעת קבלת הפרס יידרש הזוכה להציג תעודה מזהה, כתנאי לקבלתו.

לעורכי התחרות שמורה הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעל ערך דומה.

אם פרטי ההתקשרות של הזוכים, כפי שצוינו במועמדות, אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או אם לא ניתן יהיה לתאם מועד למסירת הפרס לא יאוחר מ-72 שעות ממועד ההודעה על הזכייה באתר התחרות ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לממש את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעו עורכי התחרות לחלוקת הפרסים, עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול זכייה של מועמד בפרס.

בעצם קבלת הפרס, כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס, במסגרת הסיקור של התחרות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד עורכי התחרות ו/או מי מטעמן.

עורכי המבצע ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס, לכך שהפרס יהיה לשביעות רצונו של הזוכה או ברמה לה הוא מצפה, או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס. ככל שהפרס נהנה מאחריות של יצרן ו/או משווק או כיו"ב, תחול אחריות זו על הגורם שמספק אותה, ולא על עורכי המבצע ו/או על מי מטעמם. המשתתפים פוטרים את עורכי המבצע ו/או מי מטעמם מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.

 

כללים נוספים:

על המשתתף למסור את פרטיה בלבד. אין למסור פרטים בדויים ו/או של משתתפים אחרים ללא הסכמתם.

המשתתפף יכול להירשם ולהשתתף בתחרות פעם אחת בלבד. המתכון אשר יזכה למרב הצפיות יחשב כמתכון אשר הגיש לתחרות.

יש לשמור על שפה נאותה ולכבד את כל כללי אתר התחרות Mabasir.co.il.

עורכי התחרות יפרסמו את שמות הזוכים באתר התחרות.

עורכי התחרות אינם אחראים על תכני התחרות המועלים על ידי המשתתפים.

עורכי התחרות רשאים להסיר תוכן של משתתפים ולאסור על התמודדות של משתתפים ו/או תכנים מסוימים, במקרה של הפרה של כללי התחרות, כללי האתר ו/או לעיל.

עורכי התחרות רשאים לאסור ממשתתף התמודדות ו/או להסיר תכנים, תגובות ו/או פרסומים אשר אינם תואמים את מדיניותם או שעשויים להיות פוגעניים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.  המשתתף מוותר על כל טענה בעניין.

באפשרות עורכי התחרות לשנות ו/או לקצר את זמני התחרות ללא כל הודעה מוקדמת ו/או לבטל את התחרות.

באפשרות עורכי התחרות לשנות את הפרסים לפרסים שווי ערך ו/או לכל פרס אחר.

ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי הנהלת התחרות ו/או בני משפחותיהם ו/או עסק הפועל בשיתוף פעולה לעריכת התחרות.

במקרה של זיוף, רמיה, הטעיה, עושק, עורכי התחרות יפסול אוטומטית את התמודדות המשתתף ותכניו. המשתתף תהא אחראי לכל נזק, לרבות נזקיו עצמו, אשר יגרמו ממעשיו.

ההתמודדות בתחרות והפעולות הנדרשות למימוש הזכיה ו/או קבלת הפרסים, על כל שלביהן, תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי התחרות. עורכי התחרות לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם בקשר ו/או עקב השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות וכן לא יהיו אחראים על פעולות המשתתף החורגות מכללי התחרות.

המשתתף אחראי לפצות ולשפות צדדים שלישים על כל נזק אשר ייגרם באחריותו ו/או ברשלנותו, לרבות לפצות ולשפות משתתפים אחרים אשר פעולותיו מנעו מהם השתתפות תקינה בתחרות.

הוראות תקנון זה גוברות על כל פרסום אחר הנוגע לתחרות.

תקופת התיישנות בכל הנוגע לתחרות ו/או לפרס אשר יוענק בגינה הינה שלושה חודשים ממועד סיום התחרות.

 

הסכמה לפרסום שם וקבלת דיוור פרסומי:

הרשמה ו/או התמודדות בתחרות מהווה הסכמת המשתתף לשימוש בשמו ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסר על ידו לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. עורכי התחרות ו/או שותפיהם רשאים לשלוח אל המשתתף דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתתף מסכים בזאת ומאשר כי לא יהיו לו כל תביעה או טענה בגין שימוש בפרטים בהתאם לאמור לעיל.  ביכולת המשתמש לשלוח בקשה להסרת פרטיו מרשימת התפוצה על ידי שליחת הודעה לכתובת [email protected].

 

התקנון כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים ותקף לנשים וגברים כאחד.

מתכונים מומלצים
מה בסיר אינסטגרם
טיימר בישול
הוסף שניות 00 הורד שניות
:
הוסף דקות 00 הורד דקות
:
הוסף שעות 00 הורד שעות