רוצה להעשיר את הידע הקולנרי שלך וללמוד דברים חדשים במטבח?

הצטרפו לניוזלטר שלנו עוד היום
בחינם והשארו מעודכנים

לכל קטגוריות המתכונים

תקנון הגרלת "מצעד השנה של מה בסיר 2016"

1. הגדרות

חברת מה בסיר (להלן: "מה בסיר") מקיימת הגרלה נושאת פרסים באתר הבית שלה (להלן ביחד ולחוד: "אתר ההגרלה") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "ההגרלה").


2. פרשנות

2.1. בכל מקום בו מצויין "מה בסיר" הכוונה גם לחברת מה בסיר בע"מ.

2.2.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.5. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.


3. תקופת ההגרלה

3.1. ההגרלה תחל בין התאריכים 29.9.16 - 04.09.16 (להלן: "תקופת ההגרלה").

3.2. מה בסיר לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להגרלה לאחר סיומה של תקופת ההגרלה.
כמו כן, מה בסיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ההגרלה, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.


4. כללי ההגרלה, תנאי ההשתתפות בו והפרסים

4.1 על מנת לזכות בפרס, יש למלא את השם המלא, אימייל וטלפון, ולהצביע במצעד המתכונים.
בסיום תקופת ההגרלה, מה בסיר תעשה הגרלה ואחד מהמשתתפים יזכה במתנה בשווי של 250 ש"ח למוצרי האפייה מבית KitchenArt (להלן:"הפרס").

4.2 האחריות על הפרס הינה שייכת אך ורק לחברת ספייסז והיא הספקית היחידה של הפרס.

4.3 שם הזוכה לרבות תמונתם אולי יפורסם על קיר דף הפייסבוק של מה בסיר, לפי שיקול דעתו המוחלט של הצוות.

4.4 הזכייה בהגרלה מותנית במינימום של חמישה משתתפים.


5. הפרסים וכללי הזכייה בהם

5.1 בתום תקופת ההגרלה צוות מה בסיר יכריז על זוכה אחד אשר יקבל את הפרס. במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או התוכנית ו/או מי מטעמם בעניין זה.

5.2. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה כאמור בתקנון זה, חלה על המשתתפים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מה בסיר ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.3. הזוכה יקבע על פי הגרלה על ידי צוות מה בסיר, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.4. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, מה בסיר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.

5.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5.6. מה בסיר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7. מה בסיר תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או 

הזוכים לפרסום כאמור. מה בסיר שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

5.8 במקרה בו המשתתף הינו קטין (מתחת לגיל 18) ההורה שלו ו/או האופוטרופוס החוקי שלו מצהיר ומאשר (בשם במשתתף) כי קרא את התנאים הקבועים בתקנון זה וכי יפעל בהתאם אליהם.

5.9 הפרס מסופק על ידי חברת צד שלישית ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאיכות הפרס ו/או טיבו.

5.10 ההשתתפות בהגרלה וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של מה בסיר ו/או הערוץ. בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שמה בסיר תמצא לנכון. 

5.11 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מה בסיר שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

 

6. כללי

6.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בהגרלה, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

6.2 מה בסיר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בהגרלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר ההגרלה ו/או באתר הערוץ, 

אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת מה בסיר ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט 

כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה מה בסיר רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את ההגרלה, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. 

כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל אדם ו/או משתתף בהגרלה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בהגרלה, לא תהא כל טענה או 

זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מה בסיר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי מה בסיר אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם 

במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בהגרלה, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בהגרלה ו/או עקב הפעולות שתנקוט מה בסיר כאמור.

6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי 

תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה בהגרלה כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז למה בסיר אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף 

בהגרלה ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מה בסיר בקשר לכך.

6.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בהגרלה הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בהגרלה, וכי בכל מקרה ההשתתפות בהגרלה לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה 

הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
 
6.5  המשתתף בהגרלה מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת 

תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל 

משתתף.

6.6  כל משתתף בהגרלה מצהיר בזאת כלפי מה בסיר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מה בסיר בכל הקשור במישרין או בעקיפין בהגרלה.
ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ומה בסיר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או 

הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם ההגרלה.

6.7  כל תמונה ו/או חומרים אחרים המועלים לאתר ומפורסמים ע"י משתתפי ההגרלה הינם באחריותם המלאה והבלעדית והינם אחראים לכל תוצאה שתנבע מפרסומם. מה בסיר לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר 

לתמונות אלה. המשתמש מאשר כי הינו בעל כל הזכויות בתמונות ו/או הינו המייצג החוקי של בעל הזכויות בתמונות וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. המשתתף מאשר כי ככל שאינו היוצר בעל הזכות בתמונה, הינו בעל 

הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לו למסור את התמונה לפרסום. המשתתף מאשר כי הינו מעניק למה בסיר בעצם השתתפותו בהגרלה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה, להשתמש בתמונות, בכל 

דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר (לרבות בשידור חי), להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתמונה בכל דרך נוספת. המשתתף מסכים להעניק למה בסיר את הזכות להעניק 

רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי בכל מדיה שהיא ובכלל זאת גם במקרה שמה בסיר, או צד שלישי יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתמונות.                                                                                   

המשתתף מתחייב לפצות את מה בסיר ו/או לשפותה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתמונות שפורסמו על ידו.  

6.8 השימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה ומה בסיר לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם 

הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מה בסיר בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.

6.9 מה בסיר תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההגרלה ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר 

תתפרסם באתר ההגרלה. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההגרלה.

6.10  כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני בהגרלה ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות למה בסיר ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר 

בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל 

זכות אחרת של מה בסיר מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 

6.11 עובדי מה בסיר אינם רשאים להשתתף בהגרלה. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לכתובת –לדף הפייסבוק של "מה בסיר" https://www.facebook.com/maabasir

6.12 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להגרלה ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בישראל.

מתכונים מומלצים
מה בסיר אינסטגרם
טיימר בישול
הוסף שניות 00 הורד שניות
:
הוסף דקות 00 הורד דקות
:
הוסף שעות 00 הורד שעות